1 Comment on “Kiểm tra lòng trung thành của chư hầu

  1. Cu00e1i du00e0n khoan chu1edb u0111u00e2u cu00f3 phu1ea3i “con ma” mu00e0 khi nu00f3 tiu1ebfn vu00e0o lu00e3nh hu1ea3i nhu00e0 minh… mu00e0 “khu00f4ng thu1ea5y”…Su1ef1 thu1ef1c thu00ec VC nu00f3 biu1ebft nhu01b0ng mu00e0 nu00f3 “ngu1eadm miu1ec7ng u0103n tiu1ec1n”… may thay cu0169ng cu00f2n mu1ed9t chu00fat may mu1eafn lu00e0 nu1ed5 ra vu1ee5 “cu00f4ng nhu00e2n” u0111u00ecnh cu00f4ng…. nu00ean bu1ecdn Ba u0110u00ecnh nu00f3 mu1edbi phu1ea3i lu00e0m bu1ed9 la lu00e0ng vu1ec1 cu00e1i du00e0n khoan…..Vu1ea5n u0111u1ec1 bu00e2y giu1edd lu00e0 lu00e0m sao gu00e2y u0111u01b0u1ee3c cu1ea3m tu00ecnh xu00e2u xa vu1edbi Hoa Ky , ru1ed3i nu00f3i nu00f3 ru00fat mu00e0 nu00f3 khu00f4ng nghe thu00ec “u00f4ng u0111u00e1nh bu1ecf mu1eb9 chu00fang mu00e0y ” cu1ee9 lu00e0m cho nu1ed5 tung lu00ean thu00ec mu1edbi hy vu1ecdng cu00f3 “mu1ed9t tru1eddi mu1edbi u0111u1ea5t mu1edbi”…..