1 Comment on “Biển Đông và đàm phán Việt Trung

  1. Nghe vu1ebb, nghe venNghe vu00e8 lu1ecbch su1eednCha Mao Mu1eb9 Hu1ed3nChu00fang nu00f3 u1ecbt nhauncho ra mu1ed9t lu1ee7nba triu1ec7u con hoangnmu1ed9t lu1ee7 u0111iu1ebfm u0111u00e0ngndu00f9ng ngu01b0u1eddi Viu1ec7t Namnu0111u00e1nh Mu1ef9 tu1edbi cu00f9ngnchu01b0a u0111u00e3 cu01a1n saynchu00fang cu00f2n u0103n cu01b0u1edbpncu01b0u1edbp ngu00e0y cu01b0u1edbp u0111u00eamncu01b0u1edbp su1ea1ch Viu1ec7t Namndu00e2ng cho tu00e0u cu1ed9ng!