1 Comment on “Trần Đĩnh và Đèn cù

  1. Giu00e1 tru1ecb cu1ee7a “u0110u00c8N Cu00d9” lu00e0 giu00e1 tru1ecb cu1ee7a ngu01b0u1eddi chun trong chu0103n ra. Ngu01b0u1eddi Viu1ec7t hu1ea3i ngou1ea1i mu1eebng hu00fam vu00ec u0111u00f3 lu00e0 u0111iu1ec1u xu00e1c tu00edn cho nhu1eefng gu00ec lu00e2u nay hu1ecd u0111u00e3 nu00f3i, u0111u00e3 viu1ebft.