1 Comment on “Ai rước giặc vào nhà?

  1. Trọng lú và hàng triệu thằng Việt gian cộng sản chỉ là kẻ tiếp theo đường của chủ tịt Hồ việt gian dẫn đi..
    Đến nay vẫn còn hàng triệu thằng mù nắm đuôi cáo mò trong giấc mơ thiên đường MÙ.
    Chính Hồ Việt gian là thằng phản quốc. những đứa như trọng lú là tòng phạm.