Tạp chí Đại Học |Số 3 năm thứ IV

Tạp chí Đại Học

3Tạp chí Dại Học đã gần được bốn tuổi… Nhưng gần đây … ông Nguyễn Văn Trung không thể thường xuyên ở Huế… Và từ nay ông Trần văn Toàn sẽ  phụ trách việc chủ trương biên tập.

Hai gs chủ trương biên tập Tạp chí Đại Học: Nguyễn Văn Trung (t), và Trần Văn Toàn (p)
Hai gs chủ trương biên tập Tạp chí Đại Học: (t) Nguyễn Văn Trung (1930 – ), và (p) Trần Văn Toàn (1931 – 2014)


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.