Tạp chí Đại Học |Số 4 năm thứ IV

Tạp chí Đại Học

4“Trong vòng gần mười thế kỉ nay ngôn ngữ của người Việt Nam đã theo bước của người Việt Nam mà lan tràn từ ải Nam Quan qua mũi Cà Mâu đến gần vịnh Xiêm La, dọc theo bờ biển dài gần hai ngàn cây số. Theo dõi bước tiến ấy là một công việc dầy bất ngờ, lý thú, nhưng khởi từ chỗ xuất phát của cuộc nam tiến mà đi có lẽ còn thú hơn. Bở i vậy sụ khảo sát ngữ Việt ở Quảng Trị có một tính cách quan trọng đặc biệt, cả về mặt lịch sử, địa lý, lẫn về giống người.” – Nguyễn Bạt Tuỵ, “Ngữ Việt ở Quảng Trị.” TCĐH số 4, năm thứ IV, trang 75-91

Nguồn: Công ty tổ chức sự kiện Flash
Nguồn: Công ty tổ chức sự kiện Flash