Tạp chí Đại Học |Số 5 năm thứ IV

Tạp Chí Đại Học

5Trịnh Hoài Đức (鄭懷德; 1765 – 1825), dòng dõi danh giá Hoa Kiều ở Nam Kỳ, làm quan với triều Nguyễn Việt Nam, tuwdng đảm nhận qua các chức trọng yeesy trog các ngành nội chánh, ngoại giao, văn giáo, và quân chánh, rất được vua Thế Tổ (tức vua Gia Long) và Thánh Tổ (tức vua Minh Mạng) triều Nguyễn tin dùng. — Trầ Kính Hoà, Thành Trì chí của Trịnh Hoài Đức, TCĐH, trang 62.

Gia Định Thông Chí. Nguồn:
Gia Định Thông Chí. Nguồn: G. Aubaret


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.