Tạp chí Đại Học |Số 6 năm thứ IV

Tạp Chí Đại Học

the-number-6Truyện có câu rằng, “Thành là một nơi để gìn giữ dân chống kẻ tàn bạo, ắt phải tường cao hàn sâu, để phòng ngừa khi bất trắc, thực là một việc thiện lowsc vậy.” Gia Định là một hùng trấn ở biên thuỳ phương Nam, nghì dặm non sông, thiên hiếm địa lợi, làm phên giậu cho nước nhà;… — Trầ Kính Hoà, Thành Trì chí của Trịnh Hoài Đức (tiếp theo), TCĐH số 6, 1961, trang 36.

gdttc