Công trạng Văn học trong Các Xứ Đạo

Lê Phụng

Sử chép: theo sách Khâm Định Việt Sử thì từ năm Nguyên Hòa nguyên niên đờì vua Trang Tông nhà Lê (1533) có người Tây tên là I Nê Khu đi đường bể vào giảng đạo Thiên Chúa ở làng Ninh Cường, làng Quần Anh thuộc huyện Nam Chân và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Sử kiện này được coi là điểm gốc của việc rao giảng đạo Công Giáo tại nước nhà. Tính đến ngày nay đã là 483 năm. Người quan tâm tới văn học tự hỏì: sau gần tròn năm thế kỷ, hỏì công trạng văn học của các xứ Công Giáo ra sao?

Trả lời sơ lược câu hỏi trên đây là mục tiêu của quyển sách nhỏ này.

Đức Chúa Bà Nhật bản. Nguồn: Sơ Dòng Cát Minh Đông Kinh.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Lê Phụng, Truyền Thông  Communications | Đông-Xuân 2017. DCVOnline số hoá.