Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam | eBook

James McAllister | Trần Giao Thủy dịch

‘Chỉ có tôn giáo là đáng kể ở Việt Nam’: Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam” do Trần Giao Thủy dịch từ “‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Trí Quang and the Vietnam War”, của James McAllister đăng trên Modern Asian Studies 42, 4 (2008) pp. 751–782. C 2007 Cambridge University Press

Thích Trí Quang (1923-2019), Nguồn: Boris Chaliapin (1904 – May 1979)/https://npg.si.edu/

DCVOnline | “‘Chỉ có tôn giáo là đáng kể ở Việt Nam’: Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam” do Trần Giao Thủy dịch từ “‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Trí Quang and the Vietnam War”, của James McAllister đăng trên Modern Asian Studies 42, 4 (2008) pp. 751–782. C 2007 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0026749X07002855 First published online 30 July 2007.

Bản điện tử của DCVOnline.net hiệu đính, trình bày (copyediting), minh họa là một phần trong loạt tài liệu về một nhân vật lịch sử Việt Nam cận đại, có ảnh hưởng không ít đến vận mệnh miền Nam Việt Nam dưới hai thời Đệ I và Đệ II Cộng hòa.


Nguồn: Đăng lần đầu trên DCVOnline ngày 4-5/12/2019.

James McAllister

Tác giả | James McAllister
Chair of Leadership Studies & Fred Greene Third Century Professor of Political Science
Schapiro Hall Rm 230, Williams College, Williamstown, MA 01267.
jmcallis​@williams​.edu | 413-597-2572

Education
B.A. State University of New York, Buffalo (1986)
M.A. Columbia University (1989)
Ph.D. Columbia University, Political Science (1999).