Những người bị quên lãng ở nhà tù Guiana thuộc Pháp | eBook

DCVOnline

Loạt bài 4 kỳ Những người bị quên lãng ở nhà tù Guiana thuộc Pháp đã đăng lần đầu tiên trên DCVOnline trong những ngày 4-13/10/2019.

Tranh vẽ sinh hoạt ở trại tù Vũng Lươn, Inini, Guiana. Nguồn: http://famillebarre.over-blog.com

DCVOnline | eBook

eBook Những người bị quên lãng ở nhà tù Guiana thuộc Pháp do DCVOnline.net hiệu đính, trình bày (copyediting), minh họa là một tác phẩm của tác giả Trần Giao Thủy, cùng tựa đề, viết về những tù nhân Việt Nam bị thực dân Pháp đầy khổ sai, biệt xứ; những tù nhân này đã bị bỏ quên gần một thế kỷ. Họ là thường phạm, và chính trị phạm Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến 30 năm đầu thế kỷ 20 – từ thường phạm đến những văn thân trong Phong trào Đông Du miền Nam đến, một số đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương, và một số nhiều hơn những đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp bắt được sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại.

Loạt bài 4 kỳ Những người bị quên lãng ở nhà tù Guiana thuộc Pháp đã đăng lần đầu tiên trên DCVOnline trong những ngày 4-13/10/2019.

Mục Lục

Phần 1 | Tài liệu Việt Nam viết về những phạm nhân bị đầy sang Guiana 
Phần 2 | Lý Liễu và Nguyễn Quang Diêu
Phần 3 | Ba mươi năm “địa ngục trần gian” của người tù Việt Nam ở Guiana 
Phần 4 | Từ Saigon đến Cayenne: Người thật, chuyện thật
Phần 5 | Những trắc trở khi đọc về lịch sử Việt Nam