Thăm dò dân Đài Loan về Hoa lục

Trà Mi

Kết quả cuộc thăm dò đầu tiên của Pew Research với dân Đài Loan cho thấy hầu hết họ có cái nhìn tiêu cực đối với Trung Hoa lục địa. Bắc Kinh từ lâu đã hy vọng Đài Loan cuối cùng sẽ chọn thống nhất với đại lục. Thái độ của Đài Loan đối với Hoa lục cho thấy điều này khó thành sự thật.

Kết quả thăm dò vào trung tuần tháng 11 năm 2019 của Pew Research cho thấy quan điểm của người Đài Loan đối với Hoa lục phần chính là tiêu cực

Người Đài Loan có thái độ tích cực hơn đối với Hoa Kỳ so với Hoa lục, đặc biệt là về quan hệ chính trị. Nguồn: Pew Research

Với tỷ lệ gần hai trên một, dân Đài Loan đánh giá Hoa Kỳ thuận lợi hơn so với Hoa lục. Người Đài Loan hậu thuẫn mạnh cho việc gia tăng  quan hệ kinh tế và chính trị  với Washington; dân Đài Loan không nhiệt tình như thế đối với Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên, ngay khi dân Đài Loan đều hoài nghi về mối quan hệ chính trị chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, một nửa dân ở Đài Loan vẫn muốn có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa lục. Giới trẻ ở Đài Loan có khuynh hướng ủng hộ những mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ hơn là ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh.

Dân Đài Loan ủng hộ DPP có cái nhìn tích cực với Hoa Kỳ hơn so với Hoa lục. Nguồn: Pew Research

Một phần của kết quả này liên quan đến căn cước chính trị và bản sắc quốc gia. Những người ủng hộ khuynh hướng của Đảng  Dân chủ Tiến bộ  (DPP) đương cầm quyền tại Đài Loan — khẳng định rằng có một bản sắc quốc gia Đài Loan tách biệt với bản sắc Trung Hoa —  ủng hộ mạnh việc gia tăng quan hệ với Hoa Kỳ hơn là với Bắc Kinh. Những người ủng hộ Kuomintang (KMT, Quốc Dân Đảng) —  đảng đối lập hiện nay tại Đài Loan đã cầm quyền tại đây hàng chục năm trước năm 2000 — có khuynh hướng ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với Hoa lục, và nghiêng về Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ở Đài Loan không đồng cảm với bất kỳ đảng chính trị lớn nào (kể cả DPP và KMT), tuy vậy trong nhóm này, họ vẫn có cảm tình với Hoa Kỳ nhiều hơn  so với Hoa lục.

Trong số những người chỉ coi họ là người Đài Loan, họ không có cảm tình với Hoa lục. Quan điểm thuận lợi của nhóm dân này đối với Hoa Kỳ cao gấp ba lần so với Hoa lục (75% so với 23%). Nhưng, đối với những người xem mình vừa là người Trung Hoa và cũng là người  Đài Loan, đa số họ có quan điểm thuận lợi với cả Hoa Kỳ và Hoa lục.

Giới trẻ Đài Loan quan tâm đến mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ hơn là với Hoa lục. Nguồn: Pew Research

Dù có nhiều người ở Đài Loan ủng hộ quan hệ kinh tế nhiều hơn với Bắc Kinh, nhưng ít người ủng hộ cho việt thắt chặt quan hệ chính trị  hơn với Hoa lục.

Ở Đài Loan ít người muốn có quan hệ chính trị gần hơn với Bắc Kinh. Nguồn: Pew Research

Ở Đài Loan,  nói chung người dân có quan điểm tiêu cực khi nói đến Hoa lục. Chỉ 35% người lớn có những đánh giá tích cực đối với Hoa lục, trong khi khoảng 60% có cái nhìn bất lợi đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi nói đến mối quan hệ tài chính/kinh tế, khoảng một nửa nói  họ ủng hộ quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa lục; 44% phản đối ý kiến này.

Quan hệ chính trị gần với Bắc Kinh không phải là một quan điểm phổ biến tại Đài Loan. Khoảng hơn một phần ba (36%) ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, trong khi khoảng 60% phản đối.

Những ý kiến này một phần liên quan đến căn cước chính đảng, tuổi tác và liệu họ có xác định chỉ là người Đài Loan thôi hay không. Những người theo khuynh hướng của đảng đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) — đảng đang cầm quyền tại Đài Loan có lập trường ủng hộ độc lập mạnh hơn — có cái nhìn kém tích cực hơn nhiều (về Hoa lục)  so với những người thuộc đảng Kuomintang (Quốc dân đảng); KMT là đảng đối lập tại Đài Loan, bảo thủ hơn, ủng hộ quan hệ thân thiện với Trung Hoa đại lục. Trên thực tế, những người theo khuynh hướng Quốc Dân Đảng có ý kiến thuận lợi đối với Trung Hoa đại lục với tỷ lệ cao hơn bốn lần so với những người cảm thấy gần hơn với DPP.  Trong số những người cho biết họ  không liên hệ với bất kỳ chính đảng nào, chỉ có 36% có quan điểm thuận lợi về Hoa lục.

Trong những người nghĩ họ là người Đài Loan chỉ có 23% có quan điểm thuận lợi về Trung Hoa, một phần lớn (57%) những người tự coi mình là vừa là người Hoa lục vừa là người Đài Loan có thiện cảm với Hoa lục hơn. Những người trẻ hơn 50 tuổi có cái nhìn về Hoa lục ít thuận lợi hơn, cũng như phái nam (so với nữ) và những người có trình độ học vấn cao hơn cũng vậy.

Những người ủng hộ Quốc Dân Đảng sẵn sàng có quan hệ nhiều hơn với Hoa lục. Nguồn: Pew Research

Ý kiến dân Đài Loan khác nhau tùy theo lớp tuổi, bản sắc quốc gia và căn cước chính đảng khi bàn đến mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa lục.

Những người trẻ (từ 18 đến 29 tuổi) có khuynh hướng ít ủng hộ cho những quan hệ kinh tế hoặc chính trị chặt chẽ hơn với Hoa lục so với lớp người lớn tuổi hơn.

(81%) những người tự coi mình vừa là người Đài Loan vừa là người Hoa lục ủng hộ  quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn so với (37%) những người chỉ nghĩ họ là người Đài Loan; khoảng cách nhỏ hơn một chút về ý tưởng quan hệ chính trị gần hơn giữa Đài Bắc và  Bắc Kinh (62% so với 22%).

Ý kiến dân Đài Loan khác nhau tùy theo lớp tuổi, bản sắc quốc gia và căn cước chính đảng khi bàn đến mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa lục.

Những người trẻ (từ 18 đến 29 tuổi) có khuynh hướng ít ủng hộ cho những quan hệ kinh tế hoặc chính trị chặt chẽ hơn với Hoa lục so với lớp người lớn tuổi hơn.

(81%) những người tự coi mình vừa là người Đài Loan vừa là người Hoa lục ủng hộ  quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn so với (37%) những người chỉ nghĩ họ là người Đài Loan; khoảng cách nhỏ hơn một chút về ý tưởng quan hệ chính trị gần hơn giữa Đài Bắc và  Bắc Kinh (62% so với 22%).

Người Đài Loan cũng có quan điểm khác nhau do quan hệ chính trị. Hơn 80% người ủng hộ Quốc Dân Đảng nghĩ tích cực hơn về mối quan hệ kinh tế qua eo biển, nhưng chỉ khoảng một phần tư (25%) những người ủng hộ DPP cùng nghĩ như vậy. Phần lớn những người không theo một chính đảng nào hoan nghênh  quan hệ kinh tế lớn hơn giữa Đài Loan và đại lục. 70% những người có quan hệ với Quốc Dân Đảng (một chính đảng có truyền thống khuyến khích quan hệ gần gũi với Trung Hoa đại lục hơn) muốn thấy quan hệ chính trị gần hơn với Bắc Kinh, so với 34% những người không ủng hộ bất kỳ chính đảng nào ở Đài Loan; chỉ có 12% những người theo DPP muốn thấy sự liên hệ chính trị nhiều hơn với Hoa lục.

Người dân Đài Loan có cái nhìn tích cực đối với Hoa Kỳ, và ủng hộ quan hệ song phương chặt chẽ hơn

So với Hoa lục, dân Đài Loan cho điểm Hoa Kỳ tốt hơn, ủng hộ quan hệ song phương chặt chẽ hơn

Biểu đồ cho thấy mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, một triển vọng được dân Đài Loan hoan nghênh.

Ngược lại với Hoa lục, Hoa Kỳ được dân Đài Loan có nhiều cảm tình hơn. Gần 70% người Đài Loan nói rằng họ có quan điểm thuận lợi đối với Hoa Kỳ, trong khi chỉ khoảng 30% có ý kiến tiêu cực, tích cực hơn nhiều so với quan điểm của họ đối với Trung Hoa đại lục.

Nhiều người Đài Loan ủng hộ việc có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ hơn là với Trung Quốc. 85% ủng hộ việc có nhiều quan hệ kinh tế hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, trong khi chỉ 11% thì không ủng hộ. Khi nói đến quan hệ chính trị gần gũi hơn, người dân Đài Loan phần lớn hoan nghênh triển vọng giao dịch với Washington nhiều hơn, với khoảng 80% người Đài Loan tán thành ý tưởng này.

Ủng hộ quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm dân chúng ở Đài Loan. Khoảng 75% hay hơn trong mỗi nhóm được phân tích đều muốn thấy mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ gia tăng. Sự khác biệt lớn nhất là giữa những người khác chính đảng: Những người thân với Quốc dân đảng ít hơn những người theo DPP trong quan điểm muốn có nhiều thỏa thuận kinh tế giữa Hoa Kỳ với Đài Loan. Những trẻ hơn 50 tuổi và những người có trình độ học vấn cao hơn sẽ chấp thuận nhiều hơn về việc củng cố mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ so với những người từ 50 tuổi trở lên và những người có trình độ học vấn thấp hơn. Tuy nhiên, khoảng 80% hay nhiều hơn bất kể lớp tuổi và trình độ học vấn đều ủng hộ các mối quan hệ kinh tế lớn hơn với Hoa Kỳ . Những người tự coi mình là người Đài Loan cũng ủng hộ quan hệ kinh tế mạnh hơn với Hoa Kỳ so với những người cảm thấy họ vừa là người Trung Hoa vừa là người Đài Loan.

Quan hệ với Hoa Kỳ thân thiết hơn được mọi khuynh hướng ở Đài Loan hoan nghênh. Nguồn: Pew Research

Quan hệ với Hoa Kỳ thân thiết hơn được mọi khuynh hướng ở Đài Loan hoan nghênh. Nguồn: Pew Research

Tương tự như vậy, hầu hết dân ở Đài Loan hoan nghênh quan hệ chính trị thân thiết hơn với Hoa Kỳ. Nói chung, gần 80% ủng hộ việc có nhiều tương tác chính trị giữa Đài Bắc với Washington hơn, và ít nhất 70% hoặc nhiều hơn trong mỗi nhóm được phân tích nói rằng họ ủng hộ việc có nhiều quan hệ chính trị song phương nhiều hơn. Nhóm nhiều nhiệt tình với vấn đề này là  những người ủng hộ DPP (91%), những người chỉ xem mình là người Đài Loan (84%) và những người trẻ, từ 18 đến 29 tuổi (82%).

Quan điểm của Đài Loan về Hoa Kỳ và Hoa Lục so với các nước khác ở Châu Á-Thái Bình Dương

Biểu đồ sau đây cho thấy quan điểm ở châu Á-Thái Bình Dương đối với Hoa Kỳ

Quan điểm ở châu Á-Thái Bình Dương đối với Hoa Kỳ. Nguồn: Pew Research

Quan điểm về Hoa Kỳ tại Đài Loan đã lặp lại ở sáu quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được thực hiện trong một cuộc thăm dò khác của Trung tâm Nghiên cứu Pew, cũng trong năm 2019. Khoảng 70% hoặc nhiều hơn có thái độ thuận lợi đối với Hoa Kỳ ở Philippines, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Người Úc đưa ra những quan điểm mềm mỏng hơn, mặc dù khoảng 50% dân Úc vẫn nhìn Hoa Kỳ một các tích cực. Nhiều dân ở Ấn Độ và Indonesia có cái nhìn có lợi hơn đối với Hoa Kỳ so với các đánh giá không thuận lợi, mặc dù một phần khá lớn dan chúng không bay tỏ ý kiến.

Như ở Đài Loan, những người trẻ tuổi hơn ở Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và Indonesia cthường có quan điểm thuận lợi đối với Hoa Kỳ.

Biểu đồ sau đây cho thấy quan điểm ở châu Á-Thái Bình Dương đối với Trung Hoa

Quan điểm ở châu Á-Thái Bình Dương đối với Trung Hoa. Nguồn: Pew Research

Trong khi quan điểm toàn cầu về Hoa lục có phần hỗn tạp, thái độ đối với TRung Hoa trên khắp châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Đài Loan, có khuynh hướng tiêu cực hơn. Giống như ở Đài Loan, chỉ có khoảng 33% người dân Philippines, Indonesia, Úc và Nam Hàn có ý kiến tích cực về Trung Hoa.2 Mặc dù 23% người Ấn Độ có cùng quan điểm này, nhưng có một tỷ lệ khá lớn không trả lời câu hỏi này.

Biểu đồ sau đây cho thấy người từ 18 đến 29 tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương có cái nhìn thuận lợi hơn đối với Hoa Kỳ so với Trung Hoa, kể cả Đài Loan

Người trẻ từ 18 đến 29 tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương có cái nhìn thuận lợi hơn đối với Hoa Kỳ so với Trung Hoa, kể cả Đài Loan. Nguồn: Pew Research

Các lớp tuổi khác nhau ở Đài Loan có quan điểm khác nhau đối với Hoa lục, trái ngược với một vài nước khác ở châu Á. Trong khi những người Đài Loan ở độ tuổi 50 trở lên có quan điểm thuận lợi đối với Trung Hoa, thì ở Úc, Indonesia và Nhật Bản lại ngược lại. Trong những môi trường khác này ở châu Á-Thái Bình Dương, người lớn tuổi ít có cảm tình với Trung Hoa hơn.3

Những người trẻ tuổi đặc biệt theo khuynh hướng có quan điểm thuận lợi hơn đối với Hoa Kỳ so với Trung Quốc. Ví dụ, hầu hết người Nhật từ 18 đến 29 tuổi (82%) có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 22% nghĩ như vậy đối với Hoa lục – chênh lệch 60 điểm. Ở Đài Loan, sự khác biệt giữa những người trẻ tuổi này là 43 phần trăm.

Hầu hết dân ở Đài Loan coi mình là người Đài Loan

Hầu hết dân ở Đài Loan coi mình là người Đài Loan, nhưng có sự khác biệt lớn tùy theo họ là người theo chính đảng nào. Nguồn: Pew Research

Bảy mươi năm sau khi cuộc Nội chiến Trung Hoa kết thúc, khoảng hai phần ba người lớn ở Đài Loan xác định họ chỉ là người Đài Loan. Mặt khác, khoảng ba phần mười (28%) xem mình là vừa là người Đài Loan vừa là người Trung Hoa. Câu hỏi hỏi đặt ra là liệu họ coi mình chỉ là người Đài Loan, chỉ là người Trung Hoa hay là cả hai. Chỉ có 4% xem mình là người Trung Hoa. Những Kết quả này tương tự với kết quả của các cuộc thăm dò khác cho thấy người dân Đài Loan ngày càng chỉ xem họ là người Đài Loan thay vì vừa là người Đài Loan và cũng là người Trung Hoa hoặc chỉ người Trung Hoa.

Vài nhận xét

Trong cuộc khảo sát nghiên cứu đầu tiên thực hiện tại Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã cho thấy phần lớn người Đài Loan có quan điểm thuận lợi đối với Hoa Kỳ, trong khi hầu hết dân Đài Loan có cái nhìn bất lợi đối với Trung Hoa đại lục.

Tại sao kết qua này đáng để ý

Bắc Kinh từ lâu đã hy vọng Đài Loan cuối cùng sẽ chọn thống nhất với đại lục. Thái độ của Đài Loan đối với Hoa lục cho thấy điều này khó thành sự thật.

Chi tiết: Quan điểm đối với Hoa lục tùy theo khuynh hướng chính trị của dân Đài Loan.

Phần lớn người Đài Loan có khuynh hướng theo Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP), không tin tưởng Bắc Kinh; họ ủng hộ mối quan hệ chính trị thân thiết và quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Rất ít người ủng hộ đảng DPP muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa lục.

Tuy nhiên, phần lớn người Đài Loan theo Quốc dân đảng (Kuomintang), vốn thân Bắc Kinh hơn, cho biết họ ủng hộ quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, và có cái nhìn về cả hai nước một cách tích cực. Hầu hết người Đài Loan, bất kể thuộc chính đảng nào, đều có cái nhìn tích cực đôi với Hoa Kỳ  và họ ủng hộ quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.

Pew Research cho biết,

“Nhiệt tình nhất đối với [mối quan hệ chính trị gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan] là của những người ủng hộ  đảng Dân chủ Tiến bộ, DPP, (91%), họ chỉ coi mình là người Đài Loan (84%) và những người trẻ từ 18 đến 29 tuổi (82%).”

Pew Research

Trung tâm nghiên cứu Pew cũng xét đến khác biệt về “căn cước” mà dân Đài Loan tự chọn cho mình. Khi được hỏi họ là người “Trung Hoa đại lục”, người “Đài Loan” hay cả hai. Chỉ có 4% coi họ là người Trung Hoa đại lục. Đa số những người ủng hộ DPP (92%) và những người trong độ tuổi 18-29 (83%) cho biết họ chỉ coi họ là người Đài Loan. Chỉ 23% những người xem mình là người Đài Loan có một cái nhìn thuận lợi về Hoa lục.

Điểm mấu chốt: Ở Đài Loan, mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ có sức hấp đối với cả hai đảng Dân chủ Tiến bộ và Quốc Dân đảng, nhưng cái nhì của họ về Hoa lục lại rất khác nhau.

Kết quả thật rõ không phải vì Pew Research  cho chúng ta biết thêm bất cứ điều gì mới; người ta thực sự đã biết hầu hết về những kết quả của cuộc thăm dò (khuynh hướng về bản sắc, cảm tình đối với Hoa lục, v.v.), nhưng kết quả của Pew Research đã tái khẳng định thực tế ở Đài Loan. Đóng góp lớn nhất của cuộc thăm dò này là sự ủng hộ của dân Đài Loan đối với Hoa Kỳ so với Hoa lục tùy theo những khối dân Đài Loan khác nhau. Đây là một kết quả hữu ích, cho chúng ta kiến thức cụ thể hơn về người Đài Loan ủng hộ DPP hay KMT nghĩ như thế nào về Hoa Kỳ và Hoa lục.

Nếu cuộc thăm dò này sau đại dịch COVID-19 hiện nay, kết quả có thể sẽ cho thấy khuynh hướng thân DPP và thân Hoa Kỳ hơn nữa. Một điểm khác, Pew Research chỉ ra 3 lựa chọn DPP, KMT và không theo khuynh hướng chính trị nào là điều đáng lưu ý vì số ủng hộ các chính đảng thứ ba đã được đến 30% số phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua (2020).

Các chính đảng thứ ba có quan trọng về lâu dài hay không là vấn đề chưa xác định được, nhưng hiện tại họ đã tạo ra một bản sắc chính trị-xã hội mới tiếp tục tác động đến chính trị trong nước và khu vực. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu về Đài Loan nên có thêm những chọn lựa khác ngoài hai đảng DPP và KMT.

Kết quả nghiên cứu này của Pew Research chắc chắn là hữu ích, đáng được biết đến. Các cuộc thăm dò địa phương thường thiên vị một đảng này hay một đảng khác, nhưng kết quả cuộc thăm dò của Pew đã phản ảnh thật rõ bản sắc thực sự của xã hội dân sự. tại Đài Loan.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:

  • Kat Devlin And Christine Huang, “In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative”, Pew Research, May 12, 2020.
  • Bethany Allen-Ebrahimian, Pew’s first poll in Taiwan found mostly negative views on China, AXIOX, May 12, 2020.
  • Lev Nachman, “Pew’s new Taiwan survey is super interesting!”, Twitter.com, May 12, 2020.