Nếu tôi bị tù

Phạm Đoan Trang

Tôi không muốn tự cho cho mình tôi. Đó là điều quá dễ.
Tôi muốn điều lớn hơn: Tự do cho Việt Nam.
Nó có vẻ như là một đích lớn, như đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra — với sự hậu thuẫn của các bạn.

Phạm Đoan Trang, 27 tháng Năm 2019
Nguồn: https://www.thevietnamese.org/

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Facebook, 6 October, 2020.