2 Comments on “Ánh sáng và bóng tối Ba Đình

  1. Có chiến hữu nào hiểu bức tranh này muốn nói gì,làm ơn cho biết. Thank you before.Tony.

  2. Ba Đình, Ba Ri hay Ba…Ma cũng đều như nhau cả, không 258 thì cũng prism, chế độ nào cũng đầy đủ thơm lẫn thối, cũng đều được gọi là luật pháp cả thôi.