2 Comments on “Đồi thịt băm Hamburger Hill 1969-2013

  1. McDonald đi liền với lãnh địa, với cương thổ ….. McDonald là đất đai, McDonald ở đâu là Mỹ ở đó, hay ít ra Văn hoá Mỹ ở đó. xu hướng Mỹ, tinh thần Mỹ lan đến đó.

    Khi người Việt Nam ăn Hamburger là cách hay nhất trả thù chế độ bo-bo, cũ mì. Hamburger cấy vào tâm trí người Việt lòng căm thù cộng sản.

  2. Giàng ạ, ngó một hồi sao thấy giống bác Hà Châu cầm cờ đỏ… măc-đú-nồn trên đồi Móng ngựa quá chừng!