Nhà tù trong tù

Tổ chức Ân xá Quốc tế | Amnesty International

aiBáo cáo của Amnesty International về sự tra tấn và ngược đãi tù nhân lương tâm tại Việt Nam

“Đừng cãi. Họ sẽ giết.” Tra tấn ngược đãi tù nhân tàn tệ.
“Đừng cãi. Họ sẽ giết.” Tra tấn ngược đãi tù nhân tàn tệ.

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn:

  • https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/the-secretive-world-of-viet-nam-torturous-prisons/
  • https://www.amnesty.org/en/documents/asa41/4187/2016/en/