Chiến thuật trá hàng lùi 1 bước để tiến 3 bước

Babui

 

Chiến thuật trá hàng lùi 1 bước để tiến 3 bước. Tranh Babui.