DCVOnline – Trước tình hình đang căng thẳng giữa hai nước “vừa là đồng chí vừa là anh em” cộng sản Trung Hoa (TC) và cộng sản Việt Nam (VC), chúng tôi xin giới thiệu một số bài cũ (đã viết …

“Việt Nam – Trung Hoa, …Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!” Read more »