1 Comment on “Tư Sang và bầu đoàn thê tử quy mã

  1. Ới anh BaBuu ơi
    Anh nên thêm vô một tí ti màu vàng ba sọc đỏ
    trên cái ca la oách của ông Nam Kỳ Đường Sang.
    Cảm ơn lắm, nhá,