Tạp chí Đại Học | Số 34, Năm thứ VI

Tạp chí Đại Học

34“Sơn hà Việt Nam, không phải đã tự ngàn xưa do người Việt Nam chiếm cứ. Không nói những vùng đất của Chiêm Thành, Chân Lạp mà cha ông chúng ta mới giành giật lấy để sinh sông mấy trăm năm nay, mà đến cả vùng Bắc Việt và phía bắc Trung Việt, là chỗ người Việt Nam đã định cư lâu hơn hết, lúc đầu cũng là tổ ấm của những nguoefi không cùng chủng tộc với chúng ta.” – Nguyễn Phương, “Những người sống dầu tiên trên đát Việt Nam” – TCĐH, Số 34, Tháng 8, 1963, trang 534-550.

Xương nguofi tiền sử (Mạn Bắc, Hà Nội). Nguồn: Lorna Tilley

Xương người tiền sử (Mạn Bắc, Hà Nội). Nguồn: Lorna Tilley


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

PDF24    Send article as PDF