Tạp chí Đại Học | Số 38, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học

38“Vấn đề thợ thuyền được coi như cực kỳ quan trọng trong những nước đã tiến tới một nền văn minh kỹ nghệ với sự hiện diện của một giai cấp thợ thuyền, một giai cấp công nhân luôn luôn bất mãn, phản đối địa vị của mình trong tổ chức xã hội.” — Nguyễn Hữu Lành, “Vấn đề thợ thuyền”, TCĐH, số 38, trang 175-184.

Công nhân. Nguồn: https://www.surveycrest.com

Công nhân. Nguồn: https://www.surveycrest.com


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

en.pdf24.org    Send article as PDF