Trắc nghiệm lịch sử của trường đảng Nguyễn Ái Quốc

Babui

Trắc nghiệm lịch sử của trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Tranh Babui.