Trọng Lú giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Babui

Trọng Lú giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Tranh Babui.