Bác cũng phải lao động thối móng tay

Babui

Bác cũng phải lao động thối móng tay. Tranh Babui.