Lò đang nóng nhưng sắp hết củi

Babui

Lò đang nóng nhưng sắp hết củi. Tranh Babui.