Hướng đạo là giáo dục và phi chính trị

Tom Huỳnh

Hướng đạo là phong trào vói tôn chỉ phi chính trị, có mục đích thuần túy là giáo dục bổ túc cho gia đình và học đường.


Hướng đạo sinh đại diện cho Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM/OMMS) tham dự Hội nghị RIO 20+ của Liên Hiệp Quốc tại Brazil (Ba Tây) năm 2012 góp phần tạo một Thế giới tốt hơn. Nhattan Nguyen (Nguyễn Nhật Tân, trái) còn là Điều hợp viên cho Trẻ và Thanh thiếu niên trong Major Groups Facilitation Committee (MGFC) của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP-MGFC).. Nguồn: Rapport Annuel 2012, L’Association des Scouts du Canada, p 11.

Ảnh lưu niệm với hướng đạo địa phương của một đơn vị Hướng dạo Canada (thuộc Liên đoàn Việt Nam) trong chuyến công tác xã hội và hợp tác quốc tế 15 ngày tại Nicaragua trong tháng 7-8, năm 2017. Nguồn: Voyage d’initiation à la coopération internationale au Nicaragua
Juillet-Août 2017

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline đề tựa và minh họa