Nỗi bức xúc về trạm BOT

Babui

 

 

Nỗi bức xúc về trạm BOT. Tranh Babui.