Tạp chí Đại Học |Số 1 năm thứ IV

DCVOnline

1_1961Chúng tôi vừa nhận được một số Tạp chí Đại Học không có trong bộ sưu tập số hoá của DCVOnline | Nguyễn Văn Lục vừa giới thiệu đến bạn đọc từ tháng 5, 2016 đến nay. Những số Tạp chí Đại học vừa nhận sẽ lần lượt được giới thiệu.

Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Lục người đã chuyển những bản số hoá Tạp chí Đại Học năm thứ IV (1961) do Trung tâm Học Liệu và Tạp chí Khoa Học Đại học Huế số hoá.

Thay mặt bạn đọc chúng tôi cảm ơn ông Dương Đức Hưng, Tạp chí Khoa Học, Đại học Huế đã gởi những bản TCĐH năm 1961.

Ban biên tập DCVOnline.


Tạp chí Đại Học

“Người ta đã viết về giáo sĩ Đắc Lộ và chữ Quốc ngữ nhiều lắm. Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nhân một cuộc kỷ nhiệm mà nhìn lại những chặng đường của chữ Quốc ngữ về phương diện chữ viết.” — Thanh Lãng, “Những chặng đường của chữ viết Quốc ngữ”. TCĐH,  số 1, Tháng 2, năm 1961.

Bên trong nhà thờ của Họi Thừa Sai Paris tại Saigon ( sau lưng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: http://saigoneer.com

Bên trong nhà thờ của Hội Thừa Sai Paris tại Saigon ( sau lưng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: http://saigoneer.com


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

PDF24    Send article as PDF