Tình đồng chí trong hang Pác Bó

Babui

 

 

Tình đồng chí trong hang Pác Bó. Tranh Babui.